inny lokal

 

Czym jest oświadczenie najemcy o wskazaniu innego lokalu?Ustawa nakazuje, aby oprócz umowy najmu, oświadczenia najemcy o poddaniu się egzekucji, oświadczenia właściciela budynku o przyjęciu najemcy zawrzeć oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego. W oświadczeniu tym najemca wskazuje inny lokal, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu. Jest to zabezpieczenie dla wynajmującego, że w przypadku utraty możliwości zamieszkania w lokalu wskazanym przez najemcę będzie on miał gdzie zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji. Nieodłącznym elementem tego dokumentu jest oczywiście oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać najemca w przypadku dokonania egzekucji.

O czym warto pamiętać w trakcie sporządzania dokumentu?Oświadczenie najemcy o wskazaniu innego lokalu powinno być sporządzone na piśmie z podpisami notarialnie poświadczonymi. Warto również ustalić podpisanie wszystkich dokumentów związanych z najmem to jest umowy najmu, oświadczenia najemcy o wskazaniu lokalu i poddaniu się egzekucji oraz oświadczenia właściciela o wyrażeniu zgody na zamieszkanie w nim najemcy w przypadku dokonania egzekucji w jednym dniu w kancelarii notarialnej. Wtedy mamy pewność, że wszystkie dokumenty zostaną podpisane. Bardzo ważną kwestią jest również sprawdzenie, czy faktycznie osoba, która wyraża zgodę na zamieszkanie najemcy w budynku w razie egzekucji, jest jego faktycznym właścicielem. W przypadku gdy nie wiemy jak to zrobić możemy poprosić o pomoc notariusza.

Czy wskazanie przez najemcę innego lokalu zawsze jest skuteczne?Niestety nie. Nawet jeżeli właściciel innego budynku podpisał również o przyjęciu go w razie dokonania egzekucji opróżnienia wynajmowanego lokalu. Istnieje kilka innych przesłanek, które mogą zadecydować o jego nieważności. Pamiętajmy jednak, że oświadczenie najemcy o wskazaniu innego lokalu, w którym zamieszka w przypadku wykonania egzekucji nie będzie ważne, jeśli wskazana osoba nie wyrazi na to zgody lub okaże się, że nie jest ona wyłącznym właścicielem nieruchomości lub lokalu, bądź tytuł własności zostanie zbyty na inną osobę. Eksmisja w takim przypadku jest niestety niemożliwa.

Ustawa przewiduje, że w razie utraty przez najemcę możliwości zamieszkania w lokalu wskazanym przez niego na wypadek egzekucji opróżnienia lokalu jest on zobowiązany w terminie 21 dni od powzięcia wiadomości o tym zdarzeniu wskazać inny lokal, w którym mógłby zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji, a następnie przedstawić na to faktyczny dokument. Co, jeśli najemca nie wie lub nie zostanie poinformowany o utracie prawa własności przez osobę, która wyraziła zgodę na przyjęcie go w razie wykonania obowiązku opróżnienia lokalu. Niestety tego ustawa już nie reguluje.

Koszty sporządzenia oświadczeniaUstawa w żaden sposób nie reguluje kwestii finansowych. Pokrycie kosztu podpisania oświadczenia pozostaje w kwestii do ustalenia pomiędzy stronami. Przy czym notariusz pobiera kwotę od podpisu stawającego najczęściej jest to stawka w wysokości 20 złotych netto plus VAT. Jest to bardzo niewielka kwota, która może również ponieść wynajmujący w zamian za dokument dający mu względną możliwość dokonania eksmisji. 


Oświadczenie najemcy zawierające wskazanie innego lokalu w formacie pdf


Oświadczenie najemcy zawierające wskazanie innego lokalu

Link do dokumentu: tutaj. Źródło: Szewczyk-notariusz.pl

Skorzystanie z gotowego wzoru i przygotowanie go wcześniej znacznie skróci proces czynności przebiegających u notariusza.