Co powinna zawierać umowa najmu lokalu?


Umowa najmu lokalu, aby spełniała swoją rolę, powinna zawierać takie elementy jak: określenie stron umowy, jej przedmiotu, czas trwania umowy najmu, cel i sposób korzystania z lokalu, koszt, termin i sposób regulowania należności, wysokość kaucji oraz parafki i podpisy obu stron.

Określenie stron umowy

Umowa najmu powinna zawierać dokładne określenie stron umowy to jest:

- Wynajmujący, czyli osoba oddająca mieszkanie w najem, oraz

- Najemca, czyli osoba biorąca w najem mieszkanie.

W umowie powinny znaleźć się dane osobowe obu stron umowy jak imię, nazwisko, numer PESEL, adres, seria i numer dowodu osobistego, a także dane kontaktowe takie jak numer telefonu oraz adres e-mail. W przypadku, gdy którakolwiek ze stron umowy nie zamieszkuje pod adresem zameldowania podała swój adres pod jakim obecnie przebywa.

Określenie przedmiotu umowy

W umowie najmu mieszkania musi znaleźć się bardzo dokładny jego opis to jest:

- adres nieruchomości,

- powierzchnia,

- pomieszczenia wchodzące w skład mieszkania (ilość pokoi, kuchnia, łazienka) wraz z przynależnymi do lokalu pomieszczeniami takimi jak komórka lokatorska, piwnica, czy schowek,

- wyposażenie mieszkania (meble, sprzęty AGD), a także stan, w jakim się znajdują.

Czas trwania umowy

Umowa może zostać zawarta na czas określony lub nieokreślony. W przypadku określania terminów warto podać dokładną datę początkową oraz końcową. Zastosowanie omówień pomoże uniknąć ewentualnych omyłek pisarskich.

W paragrafie określającym czas trwania umowy należy ustalić również warunki jej wypowiedzenia, które nie mogą być sprzeczne z przepisami ogólnymi.

Cel najmu i sposób korzystania z lokalu

Mieszkanie może zostać wynajęte w celach mieszkalnych lub prowadzenia działalności gospodarczej. Określenie celu najmu w umowie może zapobiec wykorzystaniu mieszkania na cele prowadzenia działalności gospodarczej, na której w wielu przypadkach zgodę musi wyrazić Wspólnota Mieszkaniowa bądź Spółdzielnia Mieszkaniowa. Cel najmu mieszkania ma również wpływ na wysokość opłat licznikowych oraz opłat za wywóz śmieci.

Wysokość kosztu najmu, termin oraz sposób regulowania należności

Paragraf ten powinien zawierać omówienie wysokości poszczególnych kwot wraz ze wskazaniem osoby, która tej odpłatności będzie dokonywała. Wynajmujący i Najemca mogą ustalić, że opłaty za zużycie mediów, wodę, ciepło, gaz czy wywóz śmieci będzie dokonywał lokator na konta dostarczycieli mediów lub spółdzielni, lub wynajmujący, a lokator zwróci należną sumę Wynajmującemu. Płatności mogą być dokonywane do rąk własnych Wynajmującego lub na jego rachunek bankowy. Umowa najmu mieszkania powinna zawierać nie tylko określenie sposobu płatności, ale także określenie terminu dokonywania płatności na przykład do każdego 15 dnia miesiąca za dany miesiąc. Warto zawrzeć również określenie wysokości odsetek w przypadku opóźnienia w zapłacie zobowiązań.

Kaucja

Kaucja to zabezpieczenie ewentualnych szkód, jakie mogą powstać w wynajmowanym lokalu. Jej wysokość jest uzależniona od stanu, w jakim znajduje się lokal mieszkalny oraz jego wyposażenie. Przepisy prawa określają maksymalną wysokość kaucji jako 12-krotność wysokości czynszu najmu. Umowa najmu mieszkania powinna zawierać wysokość kaucji, termin jej wpłaty oraz sposób zwrotu.

umowa wynajmu lokalu mieszkalnego


Jakie inne elementy powinny znaleźć się w umowie najmu?


Wszystkie wymienione składniki umowy najmu lokalu mieszkalnego to absolutne minimum, jakie powinny w niej się znaleźć, ponieważ pozostałe roszczenia, prawa i obowiązki reguluje Kodeks Cywilny. Natomiast wiele osób zamieszcza w umowach najmu paragrafy zawierające opis praw i obowiązków stron, zasady wizytacji lokalu przez właściciela, listę dokumentów towarzyszących umowie na przykład protokół zdawczo-odbiorczy, czy zapisy organizacyjne. Każda strona umowy powinna zawierać parafy, a na końcu umowy powinny znaleźć się czytelne podpisy obu stron umowy.

umowa wynajmu
Wzor umowy do pobrania - Rynekmieszkaniowy.pl.


Dobrze skomponowana umowa najmu zabezpiecza prawa i interesy obu stron.