rezerwacja mieszkania
Umowa rezerwacyjna pozwala na tymczasową rezerwację nieruchomości. Może być sporządzona odnośnie kupna nieruchomości na rynku pierwotnym i wtórnym. Umowa rezerwacyjna jest szansą dla osoby kupującej na dodanie sobie większej ilości czasu, która może być potrzebna na zgromadzenie odpowiedniej ilości kapitału, załatwienie spraw kredytowych lub urzędowych. To rozwiązanie może być również zastosowane w przypadku, gdy mieszkanie jest kupowane bezpośrednio od dewelopera. Umowę można sporządzić już na etapie projektowania.

Czy warto zawierać umowę rezerwacyjną?

Zawarcie umowy rezerwacyjnej niesie za sobą wiele korzyści. Przede wszystkim w przypadku, gdy mamy możliwość zakupienia nieruchomości w bardzo atrakcyjnej lokalizacji i przystępnej cenie. Jest ona zabezpieczeniem,dla obus tron umowy. Zawieranie takiej umowy ma sens szczególnie w przypadku bardzo odległych terminów ostatecznej umowy kupna-sprzedaży. W rzeczywistości może okazać się, że na rynku mieszkaniowym wystąpi tak zwany „boom” i ceny w bardzo krótkim czasie bardzo szybko wzrosną lub w przypływie wzrostu zainteresowania daną lokalizacją cena ulegnie wzrostowi, zgodnie z prawem popytu i podaży.

Czym jest umowa rezerwacyjna?

Umowa rezerwacyjna powinna zostać podpisana na czas oznaczony wraz ze wskazaniem konkretnej osoby na rzecz, której ma nastąpić zbycie. Z kolei sprzedawca zobowiązuje się do wycofania sprzedaży nieruchomości z oferty. Umowa ta w żaden sposób nie stanowi umowy przenoszącej własność nieruchomości, ta właściwa umowa musi zostać podpisana w kancelarii notarialnej, a umowę rezerwacyjną możemy sporządzić sami. Koniecznością w przypadku umowy rezerwacyjnej jest sporządzenie jej na piśmie. Umowa ustna jest również ważna, jednak w przypadku jakiegokolwiek konfliktu lub nieporozumienia nie będziemy w stanie udowodnić swojej racji, wyłącznie umowa sporządzona na piśmie może stanowić jakikolwiek dowód.

Wiele osób łączy w jednym dokumencie umowę rezerwacyjną oraz umowę przedwstępną sprzedaży. Do sporządzenia tego typu umowy wymagane jest jednak zachowanie formy aktu notarialnego lub notarialnego poświadczenia podpisów.

Bardzo ważną kwestią jest również sprawdzenie, czy podpisywana umowa rezerwacyjna na konkretną nieruchomość jest podpisywana z rzeczywistym właścicielem nieruchomości. W tym celu sprzedawca (bez względu na to, czy jest to deweloper, czy osoba prywatna) powinni okazać się aktem własności (umowa darowizny, umowa sprzedaży, dział spadku, postanowienie spadkowe) wraz z dokumentami geodezyjnymi na tę nieruchomość.

Ten typ umowy jest sklasyfikowany jako umowa nienazwana, co nie oznacza, że jakiekolwiek przepisy zabraniają jej sporządzenia. Wręcz przeciwnie, bowiem możliwość jej zawarcia gwarantuje zapisana w Kodeksie Cywilnym zasada swobody umów.

Jakie elementy powinna zawierać umowa rezerwacyjna?


Umowa rezerwacyjna, aby spełniała swoją funkcję musi zawierać pewne niezbędne elementy, powtarzające się zresztą w wielu umowach to jest datę i miejsce zawarcia umowy, a także dane stron (imię nazwisko, adres, PESEL, seria i numer dowodu. Bardzo ważną kwestią jest sporządzanie umowy na dokumencie tożsamości. Należy pamiętać, że zdarzają się oszustwa i wielokrotnie wyłudzacze mogą powoływać się na fałszywą tożsamość, celem dokonania kradzieży zaliczki bądź danych.

W dalszej części umowy umieszczamy szczegółowy opis nieruchomości to jest rodzaj nieruchomości (gruntowa, lokalowa), położenie, metraż, stan, w jakim się znajduje. Temu paragrafowi warto poświęcić dłuższą chwilę, ponieważ może okazać się, że w przypadku, gdy będziemy wchodzić w posiadanie nieruchomości jej stan może znacząco różnić się od poprzedniego. Im dokładniej i staranniej opiszemy jak wygląda nieruchomość objęta umową rezerwacyjną, tym mamy większe szanse udowodnienia naszych racji w przypadku jakiegokolwiek konfliktu bądź sporu.

W umowie rezerwacyjnej nie może również zabraknąć okresu rezerwacji, na jaki została zawarta. W przypadku, gdy kupujący stara się na przykład o kredyt lub potrzebuje dodatkowego czasu na zebranie gotówki wart w terminie rezerwacji uwzględnić dodatkowy okres. W większości przypadków, gdy w grę wchodzi na przykłąd załatwianie kredytu hipotecznego może okazać się, że bank będzie potrzebował kilku dodatkowych dni na sporządzenie wszystkich dokumentów.

Najczęściej w umowie rezerwacyjne znajduje się zapis o pobranej zaliczce lub zadatku. Te dwie formy różnią się od siebie i każda z nich niesie zupełnie inne konsekwencje. W przypadku zadatku mamy możliwość odstąpienia od umowy w momencie niewykonania jej przez drugą stronę bez wyznaczania dodatkowego terminu na wykonanie zobowiązania. Z kolei w przypadku zaliczki takiej możliwości nie mamy. Strona umowy w przypadku niewykonania jej przez drugą stronę może żądać zadatku w wysokości dwukrotnie wyższej, zaliczka jest zwracana w wysokości, w jakiej została wręczona.

W umowie rezerwacyjnej warto również wspomnieć o konsekwencjach jej zawarcia, niedotrzymania warunków umowy oraz wcześniejszego rozwiązania umowy. Oczywiście jak na każdej umowie również i tutaj nie może zabraknąć podpisów obu stron.

Wzór umowy rezerwacyjnej u dewelopera (format pdf)

wzor umowy rezerwacyjnej u dewelopera
Źródło: Pewnylokal.pl - pobierz pdf

 

Wzór umowy rezerwacyjnej lokalu mieszkalnego / użytkowego (format pdf i doc)

umowa rezerwacyjna sprzedazy lokalu

 
Źródło: Uin.com.pl - pobierz pdf i doc.

 

 Opracowanie: https://www.rynekpierwotny.com.pl/